Numurēt lappuses

Lai pievienotu lappusēm kārtas numurus:

  • Atver dokumentu;
  • Atver programmas Word cilni Insert (Ievietot);
  • Nospiež pogu Page Number (Lappuses numurs);
  • Izvēlas numura ievietošanas vietu un stilu:
  • Apstiprina izvēli.

Lappuses numurs tiek ievietots dokumenta Header (Galvene) vai Footer (Kājene) apgabalā:

Lai nerādītu lappuses numuru dokumenta pirmajā lappusē:

  • Atver Header (Galvenes) vai Footer (Kājenes) apgabalu, ja nepieciešams, veicot peles pogas dubultklikšķi attiecīgajā dokumenta zonā:
  • Ieliek atzīmi rūtiņā Different First Page (Atšķirīga pirmā lappuse):